Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM Socialova.pl

Administratorem państwa danych osobowych jest Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11/206, 99-300 Kutno, o numerze NIP 7752603443, REGON 101846842. Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w przypadkach i na zasadach szczegółowo opisanych poniżej. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o “RODO”, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja dla osób składających zamówienia

W związku ze złożonym przez Państwa zamówieniem, udostępnione przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe i adresowe) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, w celu wykonania czynności koniecznych do zawarcia umowy oraz jej wykonania oraz dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, a także art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci obrony praw i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Dane będą przechowywane przez przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń związanych z umową i następujący po nim okres miesiąca. W przypadku wystawienia imiennych dokumentów rachunkowych dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz ew. wskazanego w nim numeru identyfikacyjnego będą ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dla celów ewidencji rachunkowej w związku z nałożonymi na Administratora obowiązkami wynikającymi z przepisów o rachunkowości – przez okres 5 lat oraz następujący po nich miesiąc. Odbiorca danych osobowych będzie Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11/206. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy.

Informacja dla osób składających reklamacje

W związku ze złożoną przez Państwa reklamacją dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art 1 oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe i adresowe) przetwarzane będą na potrzeby procesu obsługi reklamacji i oraz dla celów rachunkowych, a w formie spseudonimizowanej także dla analizy jakości produktów. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej i następujący po nim okres 6 miesięcy. Odbiorcą danych osobowych będzie Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.

Informacja dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

W związku z wyrażoną przez Państwo zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych (promocji towarów i usług), dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie  Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie, jednakże będą one udostępniane również podmiotom prowadzącym na rzecz Administratora usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych i prowadzące kampanie marketingowe. Wyrażanie zgody jest dobrowolne. 

Informacja dla osób przekazujących swoje dane w innych sprawach

Ponieważ skontaktowali się Państwo z  Agencją Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie w sprawach innych niż zawarcie umowy i wykonanie umowy lub reklamacja, przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i do czasu załatwienia Państwa sprawy, a w każdym wypadku do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie  Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jednakże może być konieczne dla załatwienia sprawy, w związku którą się Państwo z nami skontaktowali.  

Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na witrynę internetową Socialova.pl

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

W ramach witryny socialova.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
  3. “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny internetowej socialova.pl
  4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu witryny;
  5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z witryny socialova.pl nie możemy zagwarantowac jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. System informatyczny, z którego korzysta witryna socialova.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z witryną. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na socialova.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji witryny w celu zapewnienia jak największej wygody użytkowania. 

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności. 

Google Analytics (cookies) i Google AdWords

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez socialova.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.